Cách cài đặt Apache, MySQL 5.5, PHP 5.5 trên CentOS và Fedora

1
634

Trong bài viết này LamTheNao.com xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Server và MySQL 5.5.32PHP 5.5.0 trên các nền tảng Server: RHEL 6.4/6.3/6.2/6.1/6.0/5.9/5.8/5.6 , CentOS 6.4 / 6.3/6.2/6.1/6.0/5.9/5.8/5.6Fedora 12,13,14,15,16,17,18,19. Sử dụng Remi repository qua công cụ Yum.

Apache là gì?

Apache hay là chương trình máy chủ HTTP là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Apache chạy trên các hệ điều hành tương tự như Unix, Microsoft Windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác. Apache đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mạng web thế giới (tiếng Anh: World Wide Web).

MySQL là gì?

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet. MySQL miễn phí hoàn toàn cho nên bạn có thể tải về MySQL từ trang chủ. Nó có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS, …

MySQL là một trong những ví dụ rất cơ bản về Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

MySQL được sử dụng cho việc bổ trợ PHP, Perl, và nhiều ngôn ngữ khác, nó làm nơi lưu trữ những thông tin trên các trang web viết bằng PHP hay Perl,…

PHP là gì?

PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor”) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Các module PHP cần cài đặt

 • APC (php-pecl-apc) – APC caches and optimizes PHP intermediate code
 • CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
 • PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
 • PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
 • MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
 • PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
 • MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
 • SQLite (php-sqlite) – Extension for the SQLite V2 Embeddable SQL Database Engine
 • Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
 • XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
 • MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
 • MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support

Hướng dẫn Cài đặt Apache, MySQL 5.5.32 và PHP 5.5.0

Độ khó: 5/10

1. Cài đặt Remi Repository

# # Cài đặt Remi Repository trên Fedora 19, 18, 17, 16, 15 # #
rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm 
rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm

# # Fedora 19 # #
# Rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-19.rpm

# # Fedora 18 # #
# Rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-18.rpm

# # Fedora 17 # #
# Rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-17.rpm

# # Fedora 16 # #
# Rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-16.rpm

# # Fedora 15 # #
# Rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-15.rpm

# # Fedora 14 # #
# Rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-14.rpm

# # Fedora 13 # #
# Rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-13.rpm

# # Fedora 12 # #
# Rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/remi-release-12.rpm

# # Cài đặt Remi & EPEL Repository trên RHEL / CentOS 6,4-6,0 - 32 Bit # #
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm 

# # Cài đặt Remi & EPEL Repository trên RHEL / CentOS 6,4-6,0 - 64 Bit # #
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm 

# # Cài đặt Remi Repository trên RHEL / CentOS 5,9-5,0 - 32 Bit # #
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

# # Cài đặt Remi Repository trên RHEL / CentOS 5,9-5,0 - 64 Bit # #
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm


2. Cài đặt Apache, MySQL 5.5.32 và PHP 5.5.0

# # Cài đặt trên Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 # #
# yum --enablerepo=remi install httpd mysql mysql-server php php-common

# # Cài đặt trên RHEL / CentOS 5-6 # # 
# yum --enablerepo=remi,remi-test install httpd mysql mysql-server php php-common


3. Cài đặt PHP 5.5.0 Modules

# # Cài đặt trên Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 # #
# yum --enablerepo=remi install php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo
# # Cài đặt trên RHEL / CentOS 5-6 # #
# yum --enablerepo=remi,remi-test install php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo

4. Start/Stop Service: Apache & MySQL 5.5.32

## Chạy Mysql và Apache cùng hệ thống (Startup) ##
# chkconfig --levels 235 httpd on
# chkconfig --levels 235 mysqld on

## Apache Commands ## 
# /etc/init.d/httpd start
# /etc/init.d/httpd stop
# /etc/init.d/httpd status

## MySQL Commands ## 
# /etc/init.d/mysqld start
# /etc/init.d/mysqld stop
# /etc/init.d/mysqld status


5. Kiểm tra Apache, MySQL 5.5.32 và PHP 5.5.0

1. Tạo ra một trang đặt tên là phpinfo.php trong thư mục gốc của Apache và gõ nội dung dưới đây vào. Ví dụ (/var/www/html/phpinfo.php).

<php?
   phpinfo ();
>

2. Bây giờ truy cập vào trang thông qua trình duyệt web như http://localhost/phpinfo.php . Bạn sẽ thấy bên dưới màn hình.

Cài đặt PHP 5.5.0

Php-Info

Vậy là bạn đã cài đặt thành công PHP 5.5 và Mysql 5.5 trên Apache

Dịch và biên soạn từ tecmint.com

1 BÌNH LUẬN

 1. […] Để cài đặt PHP/MYSQL lên VPS mời bạn đọc bài: Cách cài đặt Apache, MySQL 5.5, PHP 5.5 trên CentOS và Fedora […]

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here