Thao tác với các công thức số học và logic trong Excel

0
141

Nắm vững từ cơ bản đến nâng cao các công thức số học và logic trong Excel giúp chúng ta làm việc trên Excel một cách hiệu quả hơn.

1. Dùng các công thức số học, lôgic cơ bản để cộng trừ nhân chia trong bảng tính.

Trong Excel  ta có thể tiến hành các tính toán đơn giản và trực tiếp trên bảng tính dựa trên các phép toán như:

 • Phép cộng +
 • Phép nhân *
 • Phép trừ –
 • Phép chia /
 • Các phép toán quan hệ so sánh; <>,<=,>=,=,<> (khác).

2. Dùng chức năng điền tự động một chuỗi dữ liệu tăng có quy luật.

a.  Điền bằng lệnh:

 • Vào giá trị cho ô đầu tiên cần điền.
 • Vào Menu Edit FillSeries. Xuất hiện hộp thoại như hình sau :

shot 131003 121046 Thao tác với các công thức số học và logic trong Excel

 • Trong khung Series in

+ Rows: Điền dữ liệu theo dòng.

+   Columns: Điền dữ liệu theo cột

+   Step value: Giá trị bước nhảy.

+   Stop Value: Giá trị cuối cùng của dãy.

 • Trong khung Type:

+ Linear: Cộng theo bước nhảy

+ Growth: Nhân theo bước nhảy

+ Date: Điền theo kiểu ngày tháng.

+ Auto fill: Tự động điền.

b.  Điền dữ  liệu  bằng Auto Fill

 •  Vào giá trị cho ô thứ nhất và thứ hai của vùng cần điền dữ liệu
 • Bôi đen 2 ô dịch chuột tới mép phải dưới của vùng bôi đen (chuột trở thành hình dấu + nhỏ) nhấn giữ chuột và kéo dọc theo cột hoặc hàng cần điền.

3. Hiểu và sử dụng được địa chỉ tương đối trong các công thức và hàm.

Địa chỉ tương đối: Trong khi nhập dữ liệu ta thường xuyên phải sử dụng địa chỉ ô hoặc vùng để tham chiếu đến các ô hoặc vùng khác. Cách viết địa chỉ thông thường được hiểu là tương đối. Khi ta sao chép một ô (ô nguồn) tới một ô mới (ô đích), nếu nội dung ô nguồn là công thức (công thức gốc) sẽ được một công thức tương tự  như trong ô đích (Công thức sao). Nghĩa là cùng các phép toán, nhưng địa chỉ các ô tham gia công thức sao sẽ được thay đổi tương đương không cách trên bảng tính giữa ô nguồn và các ô đích.

4. Hiểu và sử dụng được địa chỉ tuyệt đối trong các công thức và hàm.

Địa chỉ tuyệt đối bao gồm:

 • Tuyệt đối cột.
 • Tuyệt đối dòng.
 • Tuyệt đối cột và dòng. Địa chỉ tuyệt đối của ô A1, có các cách viết như sau:
 • $A1 –  Địa chỉ tuyệt đối cột, tương đối dòng.
 • A$1 –  Địa chỉ tuyệt đối dòng, tương đối cột
 • $A$1 –  Địa chỉ tuyệt  cột và dòng.

–     Địa chỉ tuyệt đối cột khi sao chép thì địa chỉ cột sẽ cố định còn địa chỉ dòng sẽ thay đổi.

–    Địa chỉ tuyệt đối dòng khi sao chép thì địa chỉ dòng sẽ cố định còn địa chỉ  cột sẽ thay đổi

–  Địa chỉ tuyệt đối cột và dòng khi sao chép sẽ không thay đổi địa chỉ dòng và cột.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here